ملاحظات

ظرفیت پذیرش

دانشگاه محل تحصیل

نیمسال دوم

نیمسال اول

 

(روزانه) - ریاضی محض  

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه اراک

گرایش جبر

0

2

دانشگاه اراک

 

0

3

دانشگاه ارومیه

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه ارومیه

گرایش توپولوژی

0

2

دانشگاه ارومیه

گرایش جبر

0

6

دانشگاه ارومیه

گرایش آنالیز

0

12

دانشگاه اصفهان

گرایش جبر

0

11

دانشگاه اصفهان

فقط زن

0

8

دانشگاه الزهرا(س )

گرایش جبر

0

2

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه بیرجند

گرایش جبر

0

4

دانشگاه بیرجند

گرایش هندسه

0

3

دانشگاه بیرجند

گرایشهای آنالیز-جبر-هندسه

0

20

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )ـقزوین

 

0

2

دانشگاه تبریز

گرایش آنالیز

0

6

دانشگاه تبریز

گرایش جبر

0

6

دانشگاه تبریز

گرایش هندسه

0

2

دانشگاه تبریز

 

0

4

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش جبر

0

8

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش هندسه

0

3

دانشگاه تربیت مدرس

 

0

15

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

گرایش آنالیز-محل تحصیل دردانشگاه تربیت معلم پردیس کرج می باشد

0

10

دانشگاه تربیت معلم تهران

گرایش جبر-محل تحصیل دردانشگاه تربیت معلم پردیس کرج می باشد

0

10

دانشگاه تربیت معلم تهران

گرایش آنالیز4نفروگرایش جبروتوپولوژی4نفر

0

8

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

0

6

دانشگاه تهران

گرایش آنالیز

0

2

دانشگاه خلیج فارس -بوشهر

گرایش آنالیز ریاضی

0

2

دانشگاه رازی کرمانشاه

گرایش جبر

0

2

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

0

6

دانشگاه زنجان

گرایش آنالیز

0

13

دانشگاه سمنان

گرایش جبر

0

8

دانشگاه سمنان

گرایش آنالیز

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش جبر

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش هندسه

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

شرایط در ویژه نامه

0

6

دانشگاه شاهد

گرایش جبر

0

3

دانشگاه شهرکرد

گرایش آنالیز

0

8

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش جبر

0

6

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش هندسه

0

8

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایشهای جبر،آنالیز،منطق ریاضی،هندسه وترکیبات

0

22

دانشگاه شهیدبهشتی

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش توپولوژی

0

3

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش جبر

0

5

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش آنالیز

0

7

دانشگاه شیراز

گرایش جبر

0

4

دانشگاه شیراز

 

0

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش آنالیز

0

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش جبر

0

10

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش هندسه

0

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش آنالیز

0

6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش جبر

0

7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش هندسه

0

7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گرایش جبر

0

7

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گرایش هندسه

0

4

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گرایش آنالیز

0

6

دانشگاه صنعتی سهندتبریز

 

0

4

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

0

20

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش آنالیز

0

6

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایش جبر

0

6

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایش هندسه

0

2

دانشگاه علم وصنعت ایران

 

0

10

دانشگاه علوم پایه دامغان

 

0

12

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه کاشان

گرایش جبر

0

8

دانشگاه کاشان

 

0

8

دانشگاه کردستان

 

0

15

دانشگاه گیلان

 

0

6

دانشگاه لرستان

گرایش آنالیز

0

7

دانشگاه مازندران

گرایش جبر

0

3

دانشگاه مازندران

گرایش هندسه

0

1

دانشگاه مازندران

دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه ندارد

0

5

دانشگاه هرمزگان

گرایش آنالیز

0

10

دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان

گرایش جبر

0

2

دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان

گرایش هندسه

0

4

دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه یزد

گرایش جبر

0

3

دانشگاه یزد

گرایش هندسه - توپولوژی

0

3

دانشگاه یزد

گرایش آنالیز

0

4

مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه – زنجان

گرایش جبر

0

6

مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه – زنجان

گرایش هندسه

0

6

مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه – زنجان

(روزانه) - ریاضی کاربردی  

گرایش آنالیزعددی

0

2

دانشگاه اراک

گرایش تحقیق درعملیات

0

2

دانشگاه اراک

فقط زن

0

6

دانشگاه الزهرا(س )

 

0

3

دانشگاه بیرجند

گرایش آنالیزعددی

0

6

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )ـقزوین

گرایش آنالیزعددی

0

6

دانشگاه تبریز

گرایش معادلات دیفرانسیل

0

6

دانشگاه تبریز

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

0

8

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

 

0

7

دانشگاه تربیت مدرس

 

0

8

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

محل تحصیل دردانشگاه تربیت معلم پردیس کرج می باشد

0

8

دانشگاه تربیت معلم تهران

 

0

8

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

0

4

دانشگاه تهران

گرایشهای تحقیق درعملیات وآنالیز

0

4

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

0

5

دانشگاه زنجان

گرایش آنالیزعددی

0

4

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش تحقیق درعملیات

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش ریاضی فیزیک

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

شرایط در ویژه نامه

0

5

دانشگاه شاهد

 

0

3

دانشگاه شهرکرد

گرایش آنالیزعددی

0

3

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش تحقیق درعملیات

0

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

 

0

4

دانشگاه شهیدبهشتی

گرایش تحقیق در عملیات

0

2

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

0

8

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

0

10

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

0

8

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

0

4

دانشگاه صنعتی سهندتبریز

 

0

4

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

0

10

دانشگاه صنعتی شریف

 

0

5

دانشگاه صنعتی شیراز

گرایش تحقیق درعملیات

0

2

دانشگاه صنعتی شیراز

گرایش آنالیزعددی

0

14

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایش تحقیق در عملیات

0

2

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایشهای تحقیق درعملیات وآنالیزعددی

0

2

دانشگاه علوم پایه دامغان

 

0

8

دانشگاه فردوسی مشهد

فقط زن-فاقدخوابگاه

0

6

دانشگاه قم

فقط مرد-فاقدخوابگاه

0

6

دانشگاه قم

 

0

8

دانشگاه کردستان

 

0

8

دانشگاه گیلان

گرایش آنالیزعددی

0

1

دانشگاه مازندران

گرایش نظریه معادلات دیفرانسیل

0

1

دانشگاه مازندران

 

0

7

دانشگاه محقق اردبیلی

 

0

7

دانشگاه یزد

 

0

6

مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه – زنجان

(روزانه) - آموزش ریاضی

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

0

10

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

 

0

3

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

 

0

4

دانشگاه شهیدبهشتی

(شبانه) - ریاضی محض  

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه اراک

گرایش جبر

0

2

دانشگاه اراک

 

0

3

دانشگاه ارومیه

گرایش آنالیز

0

4

دانشگاه ارومیه

گرایش توپولوژی

0

2

دانشگاه ارومیه

گرایش جبر

0

6

دانشگاه ارومیه

گرایش آنالیز

0

5

دانشگاه اصفهان

گرایش جبر

0

5

دانشگاه اصفهان

گرایش جبر

0

2

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

گرایش آنالیز

0

2

دانشگاه بیرجند

گرایش جبر

0

2

دانشگاه بیرجند

گرایش هندسه

0

1

دانشگاه بیرجند

 

0

1

دانشگاه تبریز

گرایش آنالیز

0

2

دانشگاه تبریز

گرایش جبر

0

3

دانشگاه تبریز

 

0

10

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

گرایش آنالیز-محل تحصیل تهران

10

0

دانشگاه تربیت معلم تهران

گرایش جبر-محل تحصیل تهران

10

0

دانشگاه تربیت معلم تهران

گرایش آنالیز3نفروگرایش جبروتوپولوژی3نفر

0

6

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

0

3

دانشگاه تهران

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه خلیج فارس -بوشهر

گرایش انالیز ریاضی

0

2

دانشگاه رازی کرمانشاه

گرایش جبر

0

2

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

0

4

دانشگاه زنجان

گرایش آنالیز

0

2

دانشگاه سمنان

گرایش جبر

0

1

دانشگاه سمنان

گرایش آنالیز

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش جبر

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش هندسه

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

شرایط در ویژه نامه

0

6

دانشگاه شاهد

گرایش جبر-فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

2

دانشگاه شهرکرد

گرایش آنالیز

0

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش جبر

0

3

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش هندسه

0

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش توپولوژی

0

1

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش جبر

0

2

دانشگاه شهیدچمران اهواز

گرایش آنالیز

0

3

دانشگاه شیراز

گرایش جبر

0

1

دانشگاه شیراز

گرایش آنالیز-فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش جبر-فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش هندسه-فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گرایش آنالیز

0

1

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گرایش جبر

0

3

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گرایش هندسه

0

1

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

0

2

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

0

10

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش آنالیز-فاقدخوابگاه برای شبانه

0

3

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایش جبر-فاقدخوابگاه برای شبانه

0

3

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایش هندسه-فاقدخوابگاه برای شبانه

0

1

دانشگاه علم وصنعت ایران

 

0

8

دانشگاه علوم پایه دامغان

 

0

6

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش آنالیز

0

3

دانشگاه کاشان

گرایش جبر

0

4

دانشگاه کاشان

 

0

6

دانشگاه گیلان

گرایش آنالیز

0

7

دانشگاه مازندران

گرایش جبر

0

3

دانشگاه مازندران

گرایش هندسه

0

1

دانشگاه مازندران

 

0

9

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه ندارد

0

3

دانشگاه هرمزگان

گرایش آنالیز

0

3

دانشگاه یزد

گرایش جبر

0

1

دانشگاه یزد

(شبانه) - ریاضی کاربردی  

گرایش آنالیزعددی

0

2

دانشگاه اراک

گرایش تحقیق درعملیات

0

2

دانشگاه اراک

 

0

1

دانشگاه بیرجند

گرایش آنالیز عددی

0

2

دانشگاه تبریز

گرایش معادلات دیفرانسیل

0

2

دانشگاه تبریز

محل تحصیل تهران

8

0

دانشگاه تربیت معلم تهران

 

0

2

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

0

2

دانشگاه تهران

گرایشهای تحقیق درعملیات وآنالیز

0

3

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

0

5

دانشگاه زنجان

گرایش آنالیزعددی

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش تحقیق درعملیات

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

گرایش ریاضی فیزیک

0

3

دانشگاه سیستان وبلوچستان

شرایط در ویژه نامه

0

8

دانشگاه شاهد

فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

1

دانشگاه شهرکرد

گرایش آنالیزعددی

0

1

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش تحقیق درعملیات

0

1

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

گرایش تحقیق در عملیات

0

2

دانشگاه شهیدچمران اهواز

فاقدخوابگاه برای دوره شبانه

0

6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

0

3

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

0

3

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

0

5

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش آنالیزعددی-فاقدخوابگاه برای شبانه

0

6

دانشگاه علم وصنعت ایران

گرایشهای تحقیق درعملیات وآنالیزعددی

0

2

دانشگاه علوم پایه دامغان

 

0

4

دانشگاه فردوسی مشهد

 

0

3

دانشگاه گیلان

گرایش آنالیزعددی

0

1

دانشگاه مازندران

گرایش نظریه معادلات دیفرانسیل

0

1

دانشگاه مازندران

 

0

3

دانشگاه محقق اردبیلی

 

0

2

دانشگاه یزد

(شبانه) - آموزش ریاضی  

 

0

1

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

(غیرانتفاعی)- ریاضی محض  

گرایش آنالیز-گرایش سیستم-محل تحصیل واحدبین الملل شیراز-قشم-شرایط درویژه نامه

0

5

دانشگاه شیراز

گرایش جبر-گرایش سیستم-محل تحصیل واحدبین الملل شیراز-قشم-شرایط درویژه نامه

0

5

دانشگاه شیراز

 

0

15

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خیام – مشهد

(غیرانتفاعی)- ریاضی کاربردی  

 

0

15

دانشگاه شیخ بهایی -اصفهان(غیرانتفاعی وغیردولتی

(پیام نور)- ریاضی محض  

گرایش جبر

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزشهرکرد

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزشیراز

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزفریمان

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزکرمان

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزمشهد

( پیام نور)- ریاضی کاربردی  

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزتبریز

 

0

20

دانشگاه پیام نورمرکزتهران

ریاضی محض (نیمه حضو ری)

گرایش آنالیز-محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه

0

6

دانشگاه ارومیه

گرایش جبر-محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه

0

6

دانشگاه ارومیه

محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه

0

6

دانشگاه ارومیه